fbpx

Nieuwe PM-Report gegevens in PM-Record (CRM)

Delen:

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de modernisering en verdere verbetering van de PM-Report gegevens in de klantkaart van PM-Record.
Het resultaat mag er zijn.

U ziet nu in één oogopslag hoe de jaarrekening opgebouwd zal zijn voor de cliënt én alle vastleggingen t.b.v. PM-Report worden vastgelegd in niet meer dan drie tot vier (tab)bladen. Daarnaast is het aantal mogelijke rapportsjablonen uitgebreid naar vijf (was drie!).
Tenslotte wordt de efficiency verder verbeterd door de mogelijkheid tot opslaan van ál uw mutaties op één positie middels de functieknoppen Bewaren (en sluiten) in de PM-Report gegevens.
Deze vernieuwingen en verbeteringen zijn van toepassing op PM-Record vanaf versie 09.01.20.

pm-record-090120

Onderstaand treft u een weergave van (een deel van) de vernieuwingen en verbeteringen.
Het betreft:

 • Volgorde tabbladen is gewijzigd:

  Afbeelding blauw gordijn

  Er is een logischere volgorde van de tabbladen gerealiseerd vanuit een "do and check" gedachte van links naar rechts.
 • (Nieuwe) PM-Report gegevens
  Rechtsvorm bepalend voor weergave PM-Report gegevens

  Belangrijk!
  De weergave van de PM-Report gegevens wordt bepaald door de rechtsvorm van uw cliënt zoals vastgelegd in het tabblad Kamer van koophandel in de basisgegevens van betreffende cliënt.
  Bij een eenmanszaak wordt een extra tabblad Eigenaar toegevoegd in de PM-Report gegevens en bij een VOF een extra tabblad Vennoten.

  Tabbladen PM-Report gegevens BV-NV:

  Afbeelding Rapportonderdelen PM-Report gegevens

  Tabbladen PM-Report gegevens Eenmanszaak met extra tabblad Eigenaar:

  Afbeelding Rapportonderdelen PM-Report gegevens Eenmanszaak

  Tabbladen PM-Report gegevens Vennootschap onder firma (VOF) met extra tabblad Vennoten:

  Afbeelding Rapportonderdelen PM-Report gegevens VOF

  Noot!
  Voor de presentatie in de jaarrekening van de Eigenaar van de Eenmanszaak en de Vennoten van de Vennootschap onder Firma dient een nadere vastlegging doorgevoerd te worden in het tabblad Rapportagefuncties van de klantkaart.
  Voor wat betreft de volgorde van presentatie van de Vennoten van de VOF dienen er PM-Report volgnummers verbonden te zijn aan de respectievelijke Vennoten.

  Afbeelding Klantkaart Rapportagefuncties

 • (Tab)Blad Vaste gegevens
  In het (tab)blad Vaste gegevens legt u vast wat u gaat rapporteren voor/aan de cliënt, denk daarbij aan het type verslag, aantal perioden, valutakeuze etcetera.

  Ondertekening jaarverslag volgens methodiek Accountant/Samensteller
  Nieuw in het (tab)blad Vaste gegevens is de mogelijkheid tot aangeven dat u het jaarverslag volgens de methodiek Accountant/Samensteller zult ondertekenen.
  Hierbij heeft u tevens de mogelijkheid de titel van de ondertekenende Accountant in te geven.
  16personeelskaart Wanneer u gebruikmaakt van de module HRM kunt u de Accountant (inclusief de functie die vastgelegd is!) en de Samensteller selecteren uit de lijst middels in de velden Accountant en Samensteller:

  Accountant kiezen uit de lijst:

  pm-selecteeraccountant

  Samensteller kiezen uit de lijst:

  pm-selecteersamensteller

  Uiteraard is het gemak bewaard om makkelijk te schakelen met de aanduiding van de rapportageperioden middels de functieknoppen pmknoppenall in het (tab)blad Vaste gegevens.
  Met functieknop pmknoppenleft voegt u met 1 (muis)klik een nieuwe (jaar)periode toe aan de gepresenteerde perioden (ook wel bekend als alle jaren +1).
  Met functieknop pmknoppenright gaat u met 1 (muis)klik een (jaar)periode terug in de gepresenteerde perioden (ook wel bekend als alle jaren -1).

  Afbeelding tabblad Vaste gegevens

  In het (tab)blad Vaste gegevens (1) kunt u onder andere op eenvoudige wijze uw ondertekening instellen (2) en een functie toewijzen aan de ondertekenende Accountant (3).
  Daarnaast schakelt u zeer eenvoudig met de perioden (4) die gerapporteerd dienen te worden.

  Alhoewel u uw vastleggingen in het( tab)blad Vaste gegevens niet per sé hoeft te Bewaren (en sluiten) (5) wordt deze mogelijkheid wel aangereikt in de software. U bent echter vrij om verdere mutaties door te voeren in de (tab)bladen Rapportonderdelen en Lay-out voordat u ál uw mutaties bewaart (en sluit).

 • (Tab)Blad Rapportonderdelen

  Zoals u gewend bent kunt u in het tabblad Rapportonderdelen van de PM-Report gegevens aanvinken welke "ingrediënten" opgenomen dienen te worden in de jaarrekening van/voor de cliënt.
  Tot nu toe was er dan sprake van 4 tabbladen Rapportonderdelen én aparte tabbladen voor overige onderdelen en informatie voor presentatie in de jaarrekening (denk aan Aandelenkapitaal, Algemene Vergadering, Omzet- en Kostprijsgroepen).
  In de nieuwe versie zijn alle aandachtsgebieden met betrekking tot de Rapportonderdelen in 1 tabblad samengebracht door het toevoegen van de mogelijkheid tot ingeven van nadere informatie wanneer u een rapportonderdeel heeft aangevinkt.
  Indien van toepassing wordt bij het aanvinken van een Rapportonderdeel de mogelijkheid geboden tot vastleggen van nadere informatie/keuzes middels de functieknop zoekknop met de tooltip "klik voor nadere keuzes..."

  Voorbeeld nadere keuze Rapportonderdeel Opdracht en Bedrijfsgegevens

  opdrachtenbedrijfsgegegevens

  Klik op zoekknop en de mogelijkheid tot vastleggen van nadere keuzes wordt geboden middels:

  scrnopdrachteenbedrijfsgegevens

  Algemeen mechanisme: Aanvinken = mogelijkheid tot nadere keuze

  Met deze mechaniek zijn dus vrijwel álle nadere mogelijkheden tot vastleggen van nadere keuzes opgenomen in de PM-Report gegevens en wordt de efficiency nader verhoogd.

 • Weergave geselecteerde rapportonderdelen
  Wanneer u de gewenste rapportonderdelen geselecteerd en aangevinkt heeft treft u de weergave van uw selectie in het rechterdeel van de álle tabbladen van de PM-Report gegevens:

  Afbeelding-Rapportonderdelen PM-Report gegevens

  U ziet dus in één oogopslag het resultaat van uw vastleggingen en de weergave van de inhoud van de jaarrekening van/voor de cliënt, deze presentatie in de PM-Report gegevens verschaft u meer controle en vergemakkelijkt ook het realiseren van het door u gewenste resultaat met betrekking tot de uiteindelijke jaarrekening.

 • Rapportsjablonen (beheer en toepassen)

  In het (tab)blad Rapportonderdelen treft u tevens de mogelijkheid tot het aanleggen en toepassen van Rapportsjablonen middels de functieknoppen importerenenbewaren
  Indien niet bekend; deze mogelijkheid dient tot realisatie van uniformiteit met betrekking tot de opbouw van de jaarrekening (de ingrediënten) en bewerkstelligt tevens dat u niet bij elke cliënt een uitgebreide "vinkexercitie" hoeft uit te voeren om tot de gewenste jaarrekening te komen.
  In onderstaande uitleg geldt de rechtsvorm als basis voor het aanleggen van rapportsjablonen.
  U bent natuurlijk helemaal vrij in uw keuze waarop u de rapportsjablonen baseert.

 • Rapportsjabloon aanleggen en bewaren

  Het aanleggen en beheren van een rapportsjabloon pleegt u in de (tab)bladen Rapportonderdelen en Lay-out van de PM-Report gegevens.

  Stap 1
  Vink de gewenste Rapportonderdelen aan (inclusief de nadere keuzes) in het (tab)blad Rapportonderdelen en bepaal in het (tab)blad Lay-out de gewenste opmaak en duidingen volgens de aangereikte mogelijkheden.

  Stap 2
  Selecteer in het (tab)blad Rapportonderdelen de functieknop Sjabloon bewaren en geef het rapportsjabloon een naam en kies in het scherm Sjabloon bewaren tenslotte voor Bewaren:

  Afbeelding Sjabloon bewaren

  Noot!
  Dezelfde exercitie dient doorlopen te worden wanneer u wijzigingen wilt doorvoeren in uw Rapportsjablo(o)n(en)!

  Let Op!
  Met deze actie slaat u uw mutaties op in het Rapportsjabloon en NIET als rapportonderdelen bij de betreffende cliënt (u bevindt zich tenslotte in het scherm Sjabloon bewaren!).
  Om uw mutaties ook bij de betreffende cliënt op te slaan verlaat u het scherm Sjabloon bewaren en klikt u op Bewaren (en sluiten) in 1 van de schermen van de PM-Report gegevens van de betreffende cliënt:

  Afbeelding PM-Report gegevens tabblad Rapportonderdelen

 • (Rapport)sjabloonnaam wijzigen

  Wanneer u, om wat voor reden dan ook, alleen de naam van het door u gebruikte Rapportsjabloon wenst te wijzigen/aan te passen kiest u voor de functieknop Sjabloon bewaren en wijzigt u de naam van het Rapportsjabloon naar de gewenste nieuwe naam.
  Alvorens in het scherm Sjabloon daadwerkelijk te kiezen voor Bewaren plaatst u een vinkje in het veld "Alleen sjabloonnaam wijzigen"

 • Rapportsjabloon hergebruiken
  Nadat u de gewenste Rapportsjablonen heeft aangelegd, kunt u het betreffende rapportsjabloon gaan inzetten bij (nieuwe) cliënten waarvoor u jaarrekeningen opmaakt.

  Stap 1
  Open het blad PM-Reportgegevens vanuit de klantkaart van betreffende (nieuwe) cliënt:

  tabreportgegevens

  Stap 2
  In de PM-Report gegevens selecteert u het (tab)blad Rapportonderdelen (1) en kiest u vervolgens voor de functieknop Sjabloon importeren (2)

  rapportonderdelenstap2

  Stap 3

  In het scherm Sjabloon importeren selecteert u het rapportsjabloon dat u wilt inzetten bij de cliënt en vervolgens klikt u op Importeren en verlaat het scherm

  Afbeelding Sjabloon importeren

  Stap 4

  Tenslotte kiest u in de PM-Reportgegevens voor de mogelijkheid tot Bewaren(en sluiten) en zijn al uw mutaties "gesaved" en is het rapportsjabloon opgeslagen/verbonden bij/aan de cliënt.

  mutatiesbewaren

 • (Tab)Blad Lay-out

  In het (tab)blad Lay-out bepaalt u (voor een deel) de opmaak in/van de jaarrekening met bijvoorbeeld de keuze tussen NIBOV (Niet in de balans opgenomen verplichtingen) en NUBBV (Niet uit de balans blijkende verplichtingen), en/of de spelling van de W&V (Winst- en –verliesrekening of Winst- en verliesrekening) en de positionering van de Paginakoppen (links of rechts).
  Nieuw in dit (tab)blad van de PM-Report gegevens is de mogelijkheid te kiezen voor een al dan niet vette presentatie van de bedrijfsnaam in de ondertekening middels het vinkveld "Tekenstijl van de bedrijfsnamen in de ondertekening standaard en dus niet vet":

  Afbeelding tabblad Lay-out

  Al uw mutaties worden opgeslagen nadat u gekozen heeft voor Bewaren (en sluiten)!

  Noot!
  Zoals eerder gesteld worden uw mutaties binnen het tabblad Lay-out opgenomen in een rapportsjabloon wanneer u kiest voor Sjabloon bewaren in het (tab)blad Rapportonderdelen.

  Tot slot!
  Pro Management Software is blij met de modernisering van de PM-Report gegevens omdat het een volgende stap is in het gebruik van de meest moderne ontwikkeltechniek en een nader afscheid van de eerder gebruikte ontwikkeltechniek (ook wel bekend als PM-Record Classic).
  Het is echter niet alleen de nieuwe ontwikkeltechniek die toegepast wordt in de nieuwe versie van de PM-Report gegevens die ons verblijd, wij zijn ervan overtuigd dat ook de uniformiteit van de schermen, de sterk verbeterde functionaliteit en de uitbreidingen in de nadere keuzes in de Rapportonderdelen zullen bijdragen aan uw efficiency bij het gebruik van PM-Software!

Disclaimer
Er is veel aandacht besteed aan de in deze uitleg opgenomen beschrijvingen, aanwijzingen, tips en screenshots. Pro Management Software N.V. kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, in welke vorm dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit het toepassen in de software van betreffende uitleg en aanwijzingen.

 

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer